Vad föreningen står för och vad godkänner jag om jag går med

Vår verksamhet grundar sig i att alla ska vara välkomna oavsett. Det participatoriska innebär att alla förväntas bidra för att göra upplevelsen så bra som möjligt. Alltså att deltagandet och bidragandet av det man kan och vill ses som en självklarhet. Se vidare även de 10 principerna för Burning man, som vi tillämpar.

Vi tillämpar dessa principer för att skapa ett kreativt och givande community

Eftersom Centalcafét drivs av medlemmarna/deltagarna själva och dessa i mesta möjliga mån ska kunna ta egna beslut har vi lånat och omarbetat de 10 riktlinjer från Burning Man som utformats för att styra deltagandet.

  • Radikalt Inkluderande – Alla är välkomna. Se och bemöt främlingar som presumtiva nära vänner. Känn upptäckarglädje och  nyfikenhet inför nya människor och deras unikitet.
  • Givande – Ge av det du gillar att göra, genom att göra events och workshops där du får andra att upptäcka samma. Eller dela med dig av dina tankar, ge ett leende eller en kram till en medmänniska. Eller dela dina mörka stunder, både du själv och andra kan bli hjälpta av just det. Dela det du är just i stunden.
  • Dekommodifikation – Vi strävar efter att dra ner på de marknadsekonomiska influenserna i huset, genom att undvika reklam som har annat syfte än ren upplysning. Vi människor blir lite friare, lite mer benägna att hjälpa och ge, då vi vistas i en miljö där inte varumärken pockar på vår uppmärksamhet.
  • Radikal Självtillit – Lita på dig själv och din unika plats i detta. Våga vistas i gränserna av din komfortzon och se hur den växer av det.
  • Radikalt Personligt uttryck – Bli ditt superjag, eller nån annans superjag! Gör vad du kan för att låta din yta spegla ditt inre. Vi välkomnar vackert och fult och hela spectrumet emellan, ditt unika jag är den plats du ska fylla. Inte bara acceptera dig själv och andra som de är, utan sträva efter att manifestera det genom kroppspråk, utseende och närvaro.
  • Gemensamt arbete – Vi uppmuntras till att hjälpa andra och arbeta tillsammans för att skapa det hus och den community vi trivs i.
  • Ansvarskänsla – Deltagarna förutsätts att förutom radikalt eget ansvar, ta ett socialt ansvar och bli en del av ett kärleksfullt, respekterande och närvarande community.
  • Lämna inga negativa spår – Vi lever efter parollen ”leave no trace” och deltagare skall sträva efter att lämna sin omgivning i bättre skick än före de anlände. Vi har ingen tjänst som tar hand om städning och renhållning, utan det är vi alla tillsammans som har ansvaret att plocka undan och ställa iordning efter oss. Tillsammans strävar vi efter att göra mötesplatsen vackrare och öven ta med den tanken ut i världen och bidra till ett vackrare samhälle. Detta gäller även i våra möten människor emellan.
  • Deltagande – Vi förväntas att kliva ur åskådarrollen och vara en medskapare av den kollektiva upplevelsen.
  • Omedelbarhet – Upplevelsen är kärnan i vårt community och som deltagare uppmuntras vi att radikalt fokusera på nuet, utforska vårt inre och att ge av oss själva i stunden.

Svensk lagstiftning

Vi tillämpar Burning man principerna men självklart gäller svensk lagstiftning alltid i grunden.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL).

Centralcaféts vänners policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter och medlemshantering.

Centralcaféts vänner värnar om den personliga integriteten
Alla kunder ska känna sig trygga när de anförtror Centralcaféts vänner sina personuppgifter. Centralcaféts vänner följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Centralcaféts vänner behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att Centralcaféts vänner ska kunna handlägga och registrera köp av medlemskap hos Centralcaféts vänner och dess under/stöd grupper/föreningar. Uppgifterna behandlas även för att Centralcaféts vänner genom utskick/reklam och på andra sätt ska kunna lämna medlemmen bättre och personligare erbjudanden och service.

Information om för vilka ändamål Centralcaféts vänner behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som Centralcaféts vänner ger till medlem, till exempel i villkoren för medlemskap via www.centralcafetsvanner.se/PUL

Marknadsföring
Information som lämnats till Centralcaféts vänner kan komma att används även för att Centralcaféts vänner genom direkt marknadsföring ska kunna lämna bättre och mer personliga erbjudanden och bättre service till sina medlemmar. Det är Centralcaféts vänners mål att förenkla medlemskapet och deltagande. Däri ingår att Centralcaféts vänner ska kunna ge medlemmen erbjudanden som anpassats efter medlemmens preferenser och behov. Information baserad på medlemmens preferenser, deltagande, behov och livsstil.

För att uppnå målet kan Centralcaféts vänner göra en fördelning av kunderna, baserat på de personuppgifter som medlemmar lämnar till Centralcaféts vänner och de uppgifter som Centralcaféts vänner kan tänkas inhämtar från offentliga register. Fördelningen kan ske enligt särskilda kriterier, till exempel

Inköp av medlemmskap under en viss tid
Inköpsbelopp och köpfrekvens
Deltagande i visst kategorier av aktiviteter eller liknande
Inköp via en viss aktivitet eller i grupper av aktiviteter
Ålder, kön, intresse och förutsättningar

Medlemmen har alltid rätt att begära att de personuppgifter om kunden som Centralcaféts vänner har inte behandlas för direktmarknadsföring. En begäran om spärr mot direktmarknadsföring skall göras skriftligen till Centralcaféts vänners medlemsadministration på den adress som anges nedan.

Insamling av personuppgifter
Centralcaféts vänner samlar in personuppgifter om medlemmen huvudsakligen genom

Ansökan om medlemskap i Centralcaféts vänner eller underföreningar/stödgrupper
Köp under aktivitet
www.centralcafetsvanner.se/
Enkäter och undersökningar
Offentliga register för uppdatering av övriga insamlade uppgifter

Samtycke
I de fall så krävs eller annars är lämpligt erhåller Centralcaféts vänner samtycke från medlemmen innan behandlingen av personuppgifter om medlemmen påbörjas. Medlemmen kan samtycka genom att godkänna medlemskap eller muntligen tillåta insamlad information. Innan samtycke lämnas ska medlemmen informeras om behandlingen. Medlemmen lämnar även sitt samtycke genom att använda till exempel sitt Medlemskap, om medlemmen dessförinnan har fått information om att godkännande av medlemskap innebär att medlemmen lämnar sitt samtycke till behandlingen.

Medlemmen har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Centralcaféts vänner kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om medlemmen, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna
I samband med att medlemmen första gången registrerar sig och lämnar sina personuppgifter till Centralcaféts vänner får medlemmen information om behandlingen, till exempel information för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Medlemmen har vidare rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på om medlemmens personuppgifter behandlas av Centralcaféts vänner. Om behandling sker, ska medlemmen efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka informationen lämnas ut. Centralcaféts vänner kommer på medlemmens begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Medlemmar som har frågor om Centralcaféts vänners hantering av personuppgifter kan kontakta Centralcaféts vänner per e-post info.centralcafetsvanner@centralcafetsvanner.se, telefon +46 494-10545 eller på besöksadress Grönedegatan 2, 590 37 Kisa.

Personuppgiftsombud
Centralcafets vänner har utsett ett så kallat personuppgiftsombud, som har till uppgift att se till att Centralcaféts vänners behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler.

Tillgång till personuppgifterna
Inom Centralcaféts vänner ska så få som möjligt ha tillgång till medlemmars personuppgifter.

Underföreningar/stödgrupper kan beställa Utskick/reklam och annan marknadsföring av Centralcaféts vänner som därefter av Centralcaféts vänner riktas och distribueras till utvalda medlemmar och medlemsgrupper.

Gallring
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Således gallras uppgifterna i ett medlemmsregister när ett medlemsförhållande efter viss tid när har upphört. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för senare återkommande medlemskap.

Säkerhet
De uppgifter som anförtros Centralcaféts vänner behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns mot intrång.

Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Centralcaféts vänner, i annat fall än de som har angivits ovan under rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”.

*** SÅ SKYDDAR VI DIN IDENTITET ***

Så skyddar vi dina personuppgifter
Referens: PUL – Personuppgiftslagen, 1998:204

Personuppgifter är information kopplad till dig
Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet
Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Centralcaféts vänner värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Centralcaféts vänner dina personuppgifter
Centralcaféts vänner behandlar personuppgifter i syfte att administrera medlemsförhållandet. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna, underföreningar/stödgrupper och särskilt utvalda samarbetspartners aktiviteter eller events. När personuppgifter lämnas ut för behandling för Centralcaféts vänners räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Rätt att begära registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Centralcaféts vänner behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post. En begäran om registerutdrag kan ske hos Centralcaféts vänner på besöksadress Grönedegatan 2, 590 37 Kisa.

Du kan begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Du kan avsäga dig direktmarknadsföring via per epost, eller genom att ringa oss på +46 494-10545. Kom ihåg att vi har identifieringskrav och att du behöver styrka din identitet.

Genom att använda denna sida antar vi att användandet av Cookies accepteras.